.

 

Leto�n� t�bor se konal v term�nu od 15. do 23. srpna op�t ve Velehr�dku nedaleko Dvora Kr�lov�.  V�ech 39 d�t� p�iv�tal lev Aslan a pak ka�d�ho pasoval princ Kaspian na n�mo�n�ka. N�mo�n�ci od n�j dostali pruhovan� tri�ka v barv� sv�ch dru�stev a t�m za�ala Plavba Jit�n�ho poutn�ka - leto�n� celot�borov� hra. S postavami z t�to knihy C.S.Lewise  jsme se setk�vali ka�d� den na za��tku chvilek nad Bo��m Slovem. Ka�d� z ostrov�, kter� jsme nav��vili na na�� plavb�, m�l sv�j p��b�h. Ka�d� z nich n�s m�l �emu nau�it. Sou��st� na�� plavby byly i v�echny odpoledn� hry. 

Tak� letos s n�mi byli p��tel� z Ameriky. Tentokr�t Debbie p�ivezla Michaela, Bena a Setha. Ka�d� den pro n�s m�li p�ipravenou lekci angli�tiny a tak� ve�ern� zp�v�n� bylo v jejich re�ii. Byli skv�l� (8) a sl�bili, �e na n� t�bor p�ijedou i p��t� rok.

D�kujeme v�em, kte�� pracovali na tom, aby se t�bor povedl. Tak� d�kujeme ka�d�mu, kdo se za n�s modlil. A p�edev��m d�kujeme na�emu Bohu, �e n�m �ehnal, �e jsme i letos mohli m�t tak bezvadn� t�bor!

 

 

Prohl�dn�te si fotografie!

T�bor

Lid�

Hry

Kuchy�

Chvilky

Hudba

Angli�tina

Ve�ern� hry

Baseball

Burza

Ohe�

Koup�n�