Tak� o leto�n�m t�bo�e m��eme ��ct, �e se po v�ech str�nk�ch vyda�il. 

P�ijelo celkem 48 d�t�.

.

Cel� t�den se o n� staral osv�d�en� t�m vedouc�ch.
.
Na�e skv�l� kucha�ky n�m ka�d� den va�ily v�born� j�dlo.
.
Na�i p��tel� z USA n�s u�ili anglicky.
.
V okoln�ch les�ch jsme hr�li r�zn� hry. N�kter� ve dne, jin� i v noci.
.
Kdy� po�as� dovolilo, �li jsme se koupat na koupali�t�.
.
U�ili jsme si tak� v�let do nedalek� ZOO ve Dvo�e Kr�lov�.
.
Prost� byl to t�bor, jak m� b�t. , d�ky Bohu za n�j.
..

Fotografie jsou ulo�eny v albech programu

Vyu�ijte mo�nost p�idat ke ka�d�mu obr�zku sv�j koment��!

Zp�t