Tborov vlajka

Slapy

D�tsk� letn� k�es�ansk� t�bor se konal ve dnech 8. a� 21. srpna na b�ehu Slapsk� p�ehrady v rekrea�n�m st�edisku Prvn� z�kladn� �koly v Sedl�anech. Tento t�bor jsme po��dali ve spolupr�ci se sborem Bratrsk� jednoty baptist� v Praze 3. Bylo n�s 36 d�t� ve v�ku od 6-ti do 15-ti let a 10 dosp�l�ch.

Str�vili jsme kr�sn�ch 14 dn� na b�ehu Slapsk� p�ehrady. Hr�li jsme si, sportovali, jezdili na lod�ch a chodili po okol�. ��st na�eho �asu jsme tak� v�novali vypr�v�n� o Bibli a o P�nu Je���i.


Prohl�dn�te si fotografie z na�eho t�bora.

Zpt


H_logo