P�ihl�ka na letn� t�bor SLAPY 2000

Jm�no:
P��jmen�:
Rodn� ��slo: /
Adresa:
Ulice a ��slo:
PS� a m�sto:
Telefon dom�:
Telefon otce do zam�stn�n�:
Telefon matky do zam�stn�n�:
Jin� kontakt b�hem t�bora:
E-mail:
Plavec
Informace o zdravotn�m stavu:
(zde uve�te alergie, zdravotn� omezen� atp.)

Po obdr�en� V�mi vypln�n� p�ihl�ky V�m po�lu E-mail, ve kter�m bude informace, jestli m�me je�t� voln� m�sto a jak�m zp�sobem zaplat�te z�lohu 1300 K�. Po t� bude Va�e p�ihl�ka pova�ov�na za z�vaznou. T��m se nashledanou na t�bo�e.

Hedvika


Zp�t

H_logo