Fotky:

.

.

.

 

 

 

 

N� t�bor se letos konal od 26.8. do 2.9. v Nov�m �adov�. Z��astnilo se ho 51 d�t�, 21 jich s n�mi jelo �pln� poprv�.  

Novinkou na na�em t�bo�e byla v�uka angli�tiny. Na t�bo�e s n�mi bylo 5 p��tel z Atlanty v USA. U�ili n�s nejen anglicky ale tak� americk� fotbal a baseball. Hr�li s n�mi tak� v�echny hry a byli skv�l� � p�i lou�en� pak uk�pla nejedna slzi�ka.  

P�i chvilk�ch nad Bibl� jsme spolu mluvili o stvo�en� sv�ta, o h��chu, o nebi a samoz�ejm� o spasen�. Jeden ve�er n�m z organizace Nov� �ivot p�ijeli prom�tnout film P��b�h Je��e Krista pro d�ti. L�bil se n�m a v���me, �e v n�m bylo i dost n�m�t� k p�em��len�.

Krom� baseballu a americk�ho fotbalu jsme tak� m�li k dispozici lod�. Nev��ili byste, jak t�ko se takov� pramice na Nov� �ece dost�v� proti proudu... Komu se necht�lo sportovat, mohl n�co vyr�b�t p�i ru�n�ch prac�ch.

Celot�borov� hra se jmenovala "Zachra�te kraflona". Byli jsme tedy p��rodov�dci, kte�� se sna�� zachr�nit ohro�en� zv��e. Cel� t�den jsme sb�rali indicie a pak jsme na�li  m�sto, kde krafloni �ij�. Za t�den jsme stihli odehr�t spoustu her. P�es den jsme nap��klad hledali vykop�vky v pyramid�ch, lovili zv��ata, hr�li golf v lese a vypravili jsme se i na lov medv�d�. Ve�er jsme hledali vydry a zkoumali velociraptory (viz. fotky Choboty). Za z�skan� body jsme pak dostali raz�tka a vyrazili na burzu.  

I po�as� n�m p��lo. Mnoz� n�m pak ��kali, �e v Praze v posledn�m t�dnu pr�zdnin dva dny  pr�elo, ale nad n�mi  bylo ob�as i �ist� nebe. ��dnou hru jsme nemuseli zru�it! Pokud n�kdy sprchlo, byli jsme zrovna bu� v j�deln�, nebo v klubovn�, a d隝 n�m nic nep�ekazil. Chv�la na�emu Bohu!  

 

.