Logo KSP JANOV 2000
V term�nu od 12. do 19. �nora jsme po��dali ji� druh� ro�n�k Zimn�ho t�bora s ly�a�sk�m v�cvikem. Tak� leto�n� t�bor se konal ve spolupr�ci s pra�sk�m sborem BJB na Vinohradsk� ulici. D�ky laskavosti rodiny �olcov�ch n�s op�t �ekal Chata p�kn� t�den v Jizersk�ch hor�ch na Janov� v chat�, kter� se nach�z� v ly�a�sk�m st�edisku Sever�k. Bylo n�s tentokr�t necel�ch 30. Zveme V�s k prohl�dce fotografi�, na kter�ch uvid�te nejen jak jsme ly�ovali...

 

 


Jetd

chata hory
lyovn dospl

Zpt na KSP