FotkymapaE-mailZpt na KSP

 

Leto�n� t�bor jsme po��dali v t�borov� z�kladn� LOM��EK v Hradci u Stoda. Nedaleko t�bora je koupali�t� v zatopen�m lomu a srpnov� term�n sliboval vyrovnan� p�kn� po�as�. Je�t� v sobotu, den  p�ed  za��tkem t�bora bylo slune�no a teplo.  V�ichni jsme se tedy t�ili na letn� t�bor s koup�n�m. Jen�e u� v den p��jezdu, v ned�li odpoledne, se nebe zat�hlo a za�alo pr�et. No co, alespo� nebude sucho, ��kali jsme si. D鹻 ale neust�val, pr�elo celou noc a cel� dal�� den.  ��dn� lehk� de�t�k, ale po��dn� slejv�k. Teprve v �ter� r�no d鹻 p�estal. Vody u� ale napr�elo tolik, �e p�i�la POVODE�. Potok dole u lomu se rozvodnil, z pl�e bylo jedno velk� jezero. Silnice ve vsi byla pod vodou a v doln� ��sti Hradce se voda dostala i do dom�. �eka Radbuza, kter� Hradcem prot�k�, vzala str�� pod �elezni�n� trat�. N� t�bor byl pln� bl�ta a mokro bylo snad v ka�d� bot�, ale v chati�k�ch voda d�ky Bohu nebyla.

Vzpom�nali jsme na p��b�h o Noem a o potop�. Poslouchali jsme p�i tom zpr�vy o zatopen� Plzni a Praze a o vyplaven�ch vesnic�ch. Najednou n�m ten star� biblick� p��b�h byl mnohem bli���.

B�hem t�bora se k n�m voda je�t� dvakr�t vr�tila. P�i�la prudk� bou�ka, jednou dokonce s kroupami. A znovu bylo v�ude bl�to, mokr� zem u� vodu v�bec nepila a tak se voda valila po cest�ch. Zase jsme su�ili boty a oble�en�. Leto�n� t�bor byl ve znamen� potopy. �koda, �e jsme to nev�d�li p�edem. M�sto na st�edov�kou vesnici bychom si hr�li na trose�n�ky z Noemovy archy.