Se�li jsme se op�t pod touto vlajkou na letn�m t�bo�e. Tentokr�t v Duhov�m �dol� u Drhlensk�ho rybn�ka. Bylo n�s letos v�c ne� loni - 45 d�t�. Celkem  tedy skoro 60. Okol� t�bora je moc p�kn� - prost� r�j (�esk�). Tak jsme hr�li hry, chodili na v�lety a u��vali si t�borov�ho �ivota. P��lo n�m i po�as�, za cel�ch 14 dn� pr�elo jen dvakr�t. Spole�n� jsme chv�lili P�na Boha a u�ili se o N�m z Bible. Jemu d�kujeme za kr�sn�ch 14 dn�. (12.-26. srpna 2001)

 

Seznamovac� hry.
Kuli - kuli aneb hra na evoluci.
Elen, Pi�ta, V�ra, Pav�a - skv�l� kucha�ky. (Pav�u se nepoda�ilo vyfotit)
Takhle jsme se l�dovali v j�deln�.
Honza troub� bud��ek a P.H. vede rozcvi�ku. Za��n� den.
N���stup.
V j�deln� jsme se tak� sch�zeli na chvilky nad Bo��m slovem.
Sou��st� t�chto chvilek bylo i zp�v�n� - tentokr�t moc poveden�.
Letos jsme jeli objevovat Ameriku s Kry�tofem Kolumbem. Tady nesou pos�dky st�e�.
P�i t�to h�e nosili n�mo�n�ci vodu z pot��ku. �lo o to, kter� dru�stvo napln� v�c lahv�.
Hlavas Ivan Honza Hedvika
Krist�na Pe�a Martina
Petr zvan� P.H. Ve�ern��ky - Plevule a He�man
Jednu noc jsme p�espali u nedalek�ho hradu Vale�ova. N�kte�� spali  "pod �ir�kem" poprv�.
Rybn�k byl sou��st� t�bora.
Zpět